Bizar : ondernemingen kijken bij aanwervingen weinig naar ervaring van kandidaten als jobstudent

aaaajobsMisschien stelt ook uw bedrijf deze zomer jobstudenten te werk. Tot nu is altijd aangenomen dat bedrijven bij aanwervingen de ervaring van jobstudenten als een belangrijk criterium gebruiken.  Eerder internationaal onderzoek gaf immers aan dat wie actief was als jobstudent het later vaak beter doet op de arbeidsmarkt, met minder werkloosheid en hogere lonen. Deze studies konden echter niet volledig in rekening brengen dat jongeren die studentenjobs uitvoeren mogelijk van nature over gunstige kenmerken, zoals werkmotivatie beschikken die later tot een succesvolle carrière leiden.

Een onderzoek van de UGent onder leiding van Stijn Baert dat naging  welk surplus overblijft voor gewezen jobstudenten wanneer zij verder over volstrekt dezelfde kenmerken beschikken als jobkandidaten die geen studentenarbeid verrichtten, brengt verrassende resultaten aan het licht.

De wetenschappers verstuurden iets meer dan 1.000 fictieve sollicitaties als reactie op echte vacatures binnen de Vlaamse arbeidsmarkt en dit voor de functies van administratief bediende, handarbeider, management assistent en laborant. Voor elke vacature werden vier kandidaturen ingediend. Het enige aspect waarin deze kandidaten verschilden, was hun ervaring als jobstudent. Eén kandidaat had geen enkele werkervaring. Een tweede kandidaat oefende twee jaar een klassieke vakantiejob uit zonder verband met zijn studies. Een derde had een soortgelijke ervaring, maar dan gedurende het academiejaar. Een laatste kandidaat oefende twee jaar een vakantiejob uit die wel verband hield met zijn studies en dus ook)met de vacature waarvoor hij solliciteerde.

Jobkandidaten die geen studentenarbeid vermeldden, kregen in 18,7% van hun sollicitaties een positieve reactie en in 6,7% van de gevallen meteen een uitnodiging voor een jobgesprek. Voor kandidaten die wel een bepaalde ervaring als jobstudent konden voorleggen was dit met 16,7% en 6,2% telkens iets lager. Deze verschillen zijn echter statistisch niet significant. Globaal kon dus geen positief of negatief effect van de vermelding van studentenarbeid bij het solliciteren vastgesteld worden.

Voor bepaalde deelgroepen van geteste vacatures werd echter wel een significant effect gevonden, zij het een negatief effect! Zo zagen degenen die solliciteerden voor een job in de industriële sector hun kans op een positieve reactie met ongeveer een vierde terugvallen indien zij ervaring als jobstudent vermeldden.

Het soort studentenarbeid – tijdens de zomer of het academiejaar, en gerelateerd aan studies of niet –  beïnvloedde de kans op een uitnodiging of een andere positieve reactie niet.

Een mogelijke verklaring kan volgens de onderzoekers liggen in het feit dat studenten die als jobstudent aan de slag zijn, mogelijk worden gezien als kandidaten die niet alles uit hun studies halen.  Sommige werkgevers zouden studentenarbeid ook fout kunnen interpreteren als een signaal van desinteresse in de studies of als een signaal dat ze een lagere sociaal-economische afkomst hebben.

Op basis van de beschreven onderzoeksresultaten is het duidelijk dat de positieve en negatieve aspecten van studentenarbeid elkaar globaal in evenwicht houden bij het begin van het sollicitatieproces. Voor sommige beroepen nemen de negatieve aspecten blijkbaar wel de bovenhand.

Het onderzoek sluit evenwel niet uit dat studentenarbeid later in het sollicitatieproces een positieve invloed heeft. Mogelijk is de ervaring als jobstudent een mooi aanknopingspunt tijdens een jobinterview. Ook is het niet ondenkbaar dat bepaalde skills die jongeren opdeden als jobstudent lonen op het moment dat zij hun eerste job uitoefenen, waardoor ze later bijvoorbeeld sneller promotie maken.

Hoe zit het in uw onderneming? Is het feit dat kandidaten als jobstudent hebben gewerkt een voordeel dat hun kansen op aanwerving verhoogt, of net niet?