Denktank voor ruimtelijk beleid in Oost-Vlaanderen

aaaaaaaaagvDe provincie Oost-Vlaanderen wil werk maken van een langetermijnbeleid ruimtelijke planning en wil hierover een maatschappelijk debat voeren. Op maandag 16 november organiseerde zij een klankbordevenement waar ze met andere overheden, het middenveld en belangengroepen in debat ging.

Om dit lange termijnbeleid uit te werken, zette de provincie een denktank aan het werk. Experten uit verschillende hoeken debatteerden over uiteenlopende thema’s. Het resultaat hiervan zijn een aantal duidelijke aanbevelingen. De uiteindelijke doelstelling is de opmaak van een kernnota met speerpunten voor een lange termijnbeleid 2050 met bijbehorende beleidskaders en actieplannen.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning: Tijdens het klankbordevenement polsten we bij andere overheden, het maatschappelijk middenveld en belangengroepen naar wat zij vinden van de bevindingen van de denktank. Ook werd gedebatteerd over hoe we er in Oost-Vlaanderen concreet mee aan de slag kunnen gaan. De inbreng nemen we mee in de kernnota 2050.”

De denktank vindt dat we in Oost-Vlaanderen fundamenteel anders moeten omgaan met de ruimte en met de diensten of voordelen die we halen vanuit de natuurlijke omgeving. Het is belangrijk om de ruimte die al bebouwd is, efficiënter te gebruiken. Dat kan door veel meer in te zetten op verweving en multifunctioneel ruimtegebruik. Wanneer we nieuwe terreinen aansnijden, moeten we veel meer rekening houden met nabijheid en bereikbaarheid door bijvoorbeeld te bouwen in de omgeving van grote stations en bushaltes.

De denktank adviseert het provinciebestuur ook om het ‘hokjesdenken’ te verlaten en veel meer samen beleid te voeren met overheden, belangengroepen, burgers en bedrijven. De overheid moet meer vertrouwen hebben in de expertise op het terrein en meer ruimte laten voor experimenten van onderuit. Daar is wel moed voor nodig: het is een kwestie van durven loslaten.

In ieder geval valt te hopen dat de denktank ook rekening houdt met de noden die het bedrijfsleven op het vlak van ruimtelijke ordening heeft.