Grenzen Oost-Vlaamse windparken zijn vastgelegd

Op 17 december 2014 keurde de provincieraad de ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) voor de windlandschappen ‘Eeklo-Maldegem’ en ‘E40 van Aalter tot Aalst’ definitief goed. De PRUP’s leggen de grenzen vast van het windpark Eeklo-Maldegem en van zes zones langs de E40. Na de definitieve vaststelling volgt nog de goedkeuring van de PRUP’s door de Vlaamse Regering.

Het Vlaamse ruimtelijke ordeningsbeleid laat toe dat windturbines verspreid kunnen worden ingeplant op bedrijventerreinen en in agrarische gebieden, maar het provinciebestuur zag dat volgens gedeputeerde Geert Versnick niet zitten. “Daarom beslisten we om ruimtelijk uitvoeringsplannen op te maken voor concentratie- en uitsluitingszones voor windturbines. Enkel binnen de concentratiezones zullen nog grote windturbines geplaatst kunnen worden, in een straal van 5 kilometer rond deze windparken kan dat niet meer.

123windmolensIn totaal werden in het openbaar onderzoek 1800 bezwaarschriften ingediend. Een groot deel van de bezwaren had betrekking op de keuze van de concentratiezones en op de impact van de windturbines op mens en natuur. Er waren ook heel wat vragen rond de concrete inplantingslocaties. Op alle vragen en opmerkingen formuleerde de provincieraad een antwoord. Dat antwoord is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be (over de provincie > beleid en bestuur > provincieraad > agenda > 17 december 2014).

De Provincie wil in totaal 300 windturbines op haar grondgebied. Met de groene stroom van 300 windturbines kan ze instaan voor de elektriciteitsbehoefte van alle Oost-Vlaamse gezinnen en voor een deel van de elektriciteitsbehoefte van de Oost-Vlaamse bedrijven! De Provincie is koploper op vlak van hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen: ze neemt 32% voor haar rekening en één derde van het totaal aantal windturbines staat in Oost-Vlaanderen. Als de windparken in Eeklo-Maldegem en E40 volledig gerealiseerd zijn, zal tweederde van het windpotentieel in de provincie benut zijn.

Na de definitieve vaststelling volgt de goedkeuring van de PRUP’s door de Vlaamse Regering. Kort na deze goedkeuring treden de plannen in werking (voorjaar 2015). In 2015 en 2016 zullen de vergunningsaanvragen voor de windturbines in deze zones worden ingediend.

Inlichtingen: