Jacques Berghmans: "Aandelen blijven wellicht rendement van 10% opleveren"

815577-System__Resources__Image-938662TreeTop Asset Management is een buitenbeentje in het financiële wereldje, omdat de fondsenbeheerder vermogensbeheer ook online aanbiedt zodat ook bedrijfsleiders die weinig tijd hebben van gespecialiseerd advies gebruik kunnen maken. Hij toont zich in deze tijden van grote onzekerheid op veel vlakken een onverbeterlijke optimist. Noch de ongerustheid over China, de vluchtelingencrisis of de moeilijk op gang komende groei in Europa brengen hem van zijn stuk.  “Ik ben ervan overtuigd dat goed gespreide aandelenportefeuilles beleggers ook de komende jaren een gemiddeld rendement van 10% zouden kunnen opleveren.”

Buitenbeentje

Mede-oprichter Jacques Berghmans van TreeTop Asset Managment verraste enige tijd geleden al door vermogensbeheer ook online aan te bieden en nam nu het initiatief om in het Brusselse beursgebouw een expo te organiseren om uit te leggen wat de beurs eigenlijk inhoudt. De expo opende de deuren op 4 september en loopt nog tot en met 8 november. Liefst 400.000 men­sen, onder wie ook tal van Oost-Vlaamse bedrijfsleiders, zul­len een uit­no­di­ging krij­gen om een van de twintig­tal eve­ne­men­ten bij te wonen die zul­len plaats­vin­den in het beurs­pa­leis. “Mensen moeten meer dan ooit beseffen dat hun geld alleen maar iets kan opbrengen als ze het op de beurs beleggen”, legt hij uit. Het opzet van de expo is om te tonen hoe de beurs heeft bijgedragen tot de geweldige vooruitgang van onze huidige maatschappij en om mensen aan het verstand te brengen dat berekende risico’s nemen, loont.

Uitstekende dienstverlening

Jac­ques Bergh­mans, die na een carrière bij Merrill Lynch in 2005 TreeTop Asset Management oprichtte, snel 2,4 miljard euro onder beheer had, maar na de financiële crisis van 2008, eigenlijk opnieuw moest beginnen, steekt niet onder stoelen of banken dat de financiële sector ook de hand in eigen boezem moet steken, als het gaat over het slechte imago dat banken en vermogensbeheerders bij veel spaarders hebben. “Een onderzoek uitgevoerd door de Europese Commissie heeft aangegeven dat vermogensbeheer van alle dienstverlenende sectoren de slechtste service biedt”, geeft hij aan. “Meerdere aspecten zoals transparantie, kosten en prestaties werden in deze studie onder de loep genomen. Spijtig genoeg blijkt dat voor vele financiële adviseurs het belang van hun klanten vaak op de tweede plaats komt. Vandaar dat wij met TreeTop Asset Management in alle transparantie werken en ook volop mikken op een uitstekende service. ”

Uitstekende resultaten

Die dienstverlening wordt alvast gesmaakt. Het vermogen onder beheer is opnieuw aangegroeid tot meer dan 2,6 miljard euro. Berghmans en zijn team kunnen bovendien jaar na jaar prat gaan op uitstekende resultaten. “Voor de selectie van mijn aandelen volg ik weliswaar het advies van superbelegger Warren Buffett die zegt dat je best enkel belegt in iets dat je begrijpt”, zegt hij, “maar daarnaast volg ik een nogal eigenzinnig pad. Ik sla er bijvoorbeeld regelmatig de lijsten van de rijkste mensen ter wereld op na en beleg regelmatig in hun bedrijven. Dat leidt me naar aandelen die niet noodzakelijk wijd en zijd bekend zijn zoals Indiabulls Group, een gediversifieerde speler op de financiële markt in India, of aandelen die wel bekend zijn, maar waarvan niet iedereen in de gaten heeft dat het management er uitstekend werk verricht zoals de Britse sportwinkelketen Sports Direct.” Zijn strategie heeft Berghmans absoluut nog geen windeieren gelegd : over de laatste 25 jaar kan hij prat gaan op een gemiddeld nettorendement van bijna 10% per jaar. Met een jaar­lijk­se pres­ta­tie die meer dan 3,1% beter is dan de we­rel­daan­de­len­in­dex be­hoort hij met zijn team tot de 0,5 pro­cent beste beheerders ter wereld.

De beurs is een must

Uit recent onderzoek dat TreeTop Asset Management deed, bleek volgens Berghmans dat Belgen eigenlijk wel meer op de beurs zouden willen beleggen, maar dat ze daar terughoudend tegenover staan omdat ze hun bankier niet meer vertrouwen. “We moeten af van het vooroordeel dat de beurs enkel weggelegd is voor de zogenaamd bemiddelde mensen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat die het feit dat ze hun schaapjes financieel op het droge hebben precies te danken hebben aan het feit dat ze geen schrik hebben om op de beurs te beleggen. De 1 pro­cent meest ver­mo­gen­de Bel­gen be­legt zo’n 80 pro­cent van zijn ver­mo­gen op de beurs. Men­sen met een klein ver­mo­gen be­leg­gen daar maxi­maal 10 pro­cent. Meer dan 80 pro­cent van hun geld staat na­me­lijk op spaar­re­ke­nin­gen of zit in obli­ga­ties, en zoals bekend brengen die tegenwoordig niets op. Precies daarom hebben wij nu die expo lopen in het beursgebouw: om mensen af te helpen van hun angst voor de beurs, om hen erop te wijzen dat ze niet noodzakelijk hun bank nodig hebben om aandelen te kopen, en om hen bewust te maken van het belang van spreiding. Eigenlijk willen we leren dat het nemen van berekende risico’s veel kan opleveren, terwijl de hele maatschappij gericht is op het vermijden van risico’s. Ik zie het feit dat de financiële sector en de banken de mensen zo slecht adviseren eigenlijk als een fantastische kans. Zo’n 90 pro­cent van de Bel­gen heeft een fi­nan­ci­eel ver­mo­gen dat klei­ner is dan 300.000 euro, merkt Jac­ques Bergh­mans op. Uit on­der­zoek blijkt dat meer dan 90 pro­cent van hen be­hoef­te heeft aan be­leg­gings­ad­vies. Maar op dit ogen­blik be­staat er voor hen in België geen goede en be­taal­ba­re dienst­ver­le­ning. Met TreeTop Online willen wij op die markt inspelen. Beleggers krijgen er toegang tot onze visie en expertise, ze krijgen ook hulp bij de sa­men­stel­ling en het be­heer van hun por­te­feuil­le, en ze kun­nen die daar­na vlot op­vol­gen.”

Geen minimumbedrag en verschillende oplossingen

Op­mer­ke­lijk ge­noeg is er geen mi­ni­mum­be­drag dat be­leg­gers daar­voor op tafel moe­ten leg­gen. “In klassiek vermogensbeheer mag je ervan uitgaan”, zegt Jacques Berghmans, “dat een beheerder aan zijn werkgever 200.000 euro per jaar kost, of 4.000 euro voor elk van de klanten van wie hij het vermogen moet beheren. Met andere woorden: hij moet al heel veel voor zichzelf terugverdienen, vooraleer de klant de vruchten kan plukken van het goede advies. Maar internet heeft de zaken grondig veranderd. De marginale kosten bedragen nu eigenlijk nog nul euro. Een goed team kan ge­mak­ke­lijk wer­ken voor 100.000 men­sen. Zo heb­ben de be­leg­gers toe­gang tot het beste ad­vies en moe­ten zij zich niet te­vre­den stel­len met een mid­del­ma­ti­ge en bo­ven­dien dure ban­kier.” Tree­Top Asset Ma­na­ge­ment biedt aan be­leg­gers ver­schil­len­de op­los­sin­gen van glo­baal ver­mo­gens­be­heer aan. “Con­creet heb­ben be­leg­gers, mid­dels de jaar­lijk­se be­heers­kos­ten van 50 euro die niet wor­den aan­ge­re­kend van zodra meer dan 10.000 euro be­legd is, toe­gang tot een mon­di­aal pas­sief be­heer (in­dex­be­heer) waar­van de lo­pen­de kos­ten, excusief trans­ac­tie­kos­ten, zo’n 0,8 pro­cent per jaar be­dra­gen en tot ver­schil­len­de stra­te­gieën van ac­tief be­heer (van­uit over­tui­ging) met ge­mid­del­de kos­ten van on­ge­veer 2,5 pro­cent per jaar”, legt Jac­ques Bergh­mans uit. “Op die manier kunnen beleggers kiezen voor een wereldwijd gespreide portefeuille die de risico’s zal beperken maar toch zal streven naar een zo hoog mogelijk rendement. De globale aandelenmarkt presteert zowel op 10 als op 120 jaar beter dan de Belgische of Europese beurzen. Ik zie geen enkele reden waarom dat de komende jaren anders zou zijn.”