Provincie raadpleegt inwoners over toekomst suikerfabriek

00000moerbekeOp 12 februari 2015, keurde de Oost-Vlaamse deputatie het plan van aanpak goed voor het invullen van de site van de voormalige suikerfabriek in Moerbeke.

De Suikerfabriek van Moerbeke werd gesloten op 1 januari 2008. De site werd volledig afgebroken; het terrein wordt momenteel bijna volledig ingenomen door weides.

De Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Moerbeke zullen zich nu samen over de toekomst van dit gebied buigen.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning: We zullen de concrete behoeften in Moerbeke en de regio onderzoeken en ook bewoners en relevante overheidsinstanties vragen om input. Op basis van deze voorstellen worden visievoorstellen en ruimtelijke scenario’s uitgewerkt die uiteindelijk moeten leiden tot een masterplan voor de site. Begin 2016 wordt dan het ruimtelijk uitvoeringsplan en het onderzoek naar de milieueffecten opgestart. Dan kan de effectieve realisatie starten en krijgt de Suikerfabrieksite een nieuwe invulling”

Het project wordt in een provinciaal kader geplaatst zodat er ruimer kan gekeken worden dan enkel het gemeentelijk niveau. Er wordt ook rekening gehouden met de behoeften en noden van de regio. Er wordt nagegaan wat de mogelijke invulling van het terrein zou kunnen zijn, in samenhang met de gehele dorpsontwikkeling van Moerbeke. Daarnaast wordt ook de oude spoorwegzone en het oningevulde gebied er omheen meegenomen. De mogelijke aansluiting op bestaande fietsroutes zoals onder andere de fietsverbinding richting Wachtebeke, wordt onderzocht

Concreet zal er een visievormingsproces plaatsvinden. Er wordt een studiebureau aangesteld om dit traject in goede banen te leiden. Het proces vangt aan met een theoretisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar de concrete behoeften in Moerbeke en de regio. Aanvullend wordt er gerekend op de inbreng van bewoners en relevante overheidsinstanties. Daarom wordt in mei 2015 een workshop georganiseerd om behoeften op te sporen, maar ook om ideeën en mogelijke invullingen over de site te verzamelen.

Vervolgens worden deze voorstellen omgevormd tot een aantal visievoorstellen. Het gemeentebestuur van Moerbeke zal in samenspraak met de Provincie Oost-Vlaanderen bepalen welke visievoorstellen haalbaar en wenselijk zijn. Deze worden geconcretiseerd via een ontwerpend onderzoek. Hierbij worden enkele ruimtelijke scenario’s uitgewerkt. Ook hier speelt de betrokkenheid van bewoners en relevante overheidsinstanties een grote rol. De scenario’s worden visueel uitgewerkt en zo op een tastbare wijze gecommuniceerd naar de verschillende partners en bewoners. Deze kunnen opnieuw hun input geven over deze scenario’s. Deze inputronde zal plaatsvinden in het najaar van 2015.

Na deze communicatieronde wordt een definitieve visiekeuze vormgegeven en uitgewerkt in een masterplan. Dat wordt voorgelegd aan de provincieraad van Oost-Vlaanderen en aan de gemeenteraad van Moerbeke. Begin 2016 wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan en het onderzoek naar de milieueffecten opgestart. Dan kan de effectieve realisatie starten en krijgt de site een nieuwe invulling