GENT – De detailhandel op de N70 tussen Gent en Antwerpen wordt de komende jaren flink aangepakt. Samen met provincie Antwerpen en alle gemeenten langs de steenweg tekende provincie Oost-Vlaanderen er een ingrijpende toekomstvisie voor uit.

Binnen het project Baanwinkels en gemeenten op één lijn willen de provincies en de betrokken gemeenten langs de N70 het evenwicht tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskernen herstellen. De visie is goedgekeurd en binnenkort wordt een actieplan opgemaakt om tot de concrete uitvoering over te gaan.

“We willen graag leefbare steenwegen en levendige handelskernen. We gaan baanwinkels samenbrengen in duidelijk afgebakende zones, open ruimte zoveel mogelijk behouden en de leefbaarheid verhogen door de detailhandel weer naar de kern te brengen”, zegt gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Economie.

Afbakening in zones

De steenweg N70 is opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld.

  • No go zone: nieuwe detailhandel is hier niet toegelaten en de bestaande handel zal op termijn verdwijnen.
  • Winkelarme zone: aanwezige detailhandel kan blijven, maar het totale aanbod mag er niet verhogen.
  • Clusterzone: detailhandel met grote behoefte aan ruimte word geconcentreerd.
  • Winkelrijke zone: komen vooral terug in de kernen. Detailhandel wordt er gestimuleerd in combinatie met andere functies zoals wonen.

“Die afbakening moet onder meer de filedruk doen afnemen, extra open ruimte creëren en de economische rendabiliteit bevorderen”, aldus Martine Verhoeve.

De betrokken provincies en gemeenten willen hun aanpak bovendien als voorbeeld stellen voor alle steenwegen in Vlaanderen. In juni krijgen de lokale besturen en stakeholders een leidraad voorgesteld.