Studiedag rond afval en materialen in Gent

His parents stress the importance of recyclingOp donderdag 24 september vindt in de Holiday Inn in Gent een studiedag plaats rond de afvalstoffenproblematiek waar heel wat bedrijven mee worden geconfronteerd. De afvalstoffenproblematiek is van alle tijden en afval is dan ook één van de allereerste omgevingsrechtelijke thema’s die op Europees niveau werd geregeld.

Als sinds 1975 bestaat er Europese afvalwetgeving. Ook op federaal niveau, met de Wet Giftig Afval van 1974, en op Vlaams niveau, met het toenmalige Afvalstoffendecreet van 1981, is afval reeds decennialang misschien wel het omgevingsrechtelijke thema bij uitstek. Met de inwerkingtreding van het materialendecreet en het bijhorend VLAREMA in 2012 werd een nieuwe weg ingeslagen en werd de juridische basis gelegd voor de omslag van een afvalstoffenbeleid naar een materialenbeleid. Tijdens deze opleidingsdag wordt ingegaan op de krachtlijnen van de nieuwe materialenregelgeving, gekaderd binnen de Europese en internationale ontwikkelingen en geïllustreerd aan de hand van een reeks praktische voorbeelden.

In het voormiddagluik staat Tom Malfait stil bij de paradigmashift die werd gemaakt van het beheer van afvalstoffen naar geïntegreerd materialenkringlopen. Ook het wettelijk kader in het Vlaamse Gewest en de belangrijkste principes van het Materialendecreet komen aan bod. Vervolgens bekijkt Hugo Geerts de problematiek vanuit het overheidsperspectief, waarbij bijzondere aandacht gaat naar de beleidsmatige aspecten en de doelstellingen van de regelgeving.

In het namiddagluik gidst John Wante de aanwezigen door een aantal praktische cases en wordt stilgestaan bij de mogelijke knelpunten waartoe de afvalstoffenreglementering aanleiding kan geven in de praktijk