Tienpuntenplan Unizo voor minder faillissementen

karelVorig jaar gingen 11.249 ondernemingen op de fles, goed voor ruim 25.000 verloren jobs. Nochtans hoeven het er niet zoveel te zijn. “Mits goede preventie en enkele concrete maatregelen kunnen we het aantal terugdringen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

De ondernemersorganisatie ging op basis van cijfermateriaal van informatiekantoor Graydon en ervaringen op zoek naar de oorzaken van faillissementen. Een gebrekkige kennis van bedrijfsbeheer, onvoldoende voorbereiding, niet correcte of laattijdige betalingen of een niet aangepast ondernemersbeleid spelen een grote rol.

UNIZO stelde een 10-puntenplan op om het aantal faillissementen te verkleinen, gespreid over 4 grote domeinen:  een betere startpositie, beter instrumenten tegen wanbetaling, efficiëntere en proactief gericht preventiemechanismen en het verzachten van de gevolgen van een faillissement. De ondernemersorganisatie stelt maatregelen voor als een hervorming van het bewijs bedrijfsbeheer, een charter met de economische beroepen en de hervorming van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO).

Het 10-puntenplan bestaat uit:

  1. Een hervorming van het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer door de mogelijkheid van het leveren van bewijs via voorafgaande algemene opleidingen secundair, hoger of volwassenenonderwijs te vervangen door korte, verplicht te volgen basismodules. Alternatieven voor het volgen van deze korte modules blijven behouden via praktijkervaring, examen bij Centrale Examencommissies van de Gewesten, of via de begeleiding bij de opmaak van een ondernemingsplan bij instanties die door de bevoegde overheid zijn erkend.
  2. De wetgeving rond betalingstermijnen moet, zoals voorzien in het Federaal Regeerakkoord, worden aangescherpt dat een betalingstermijn nooit langer kan duren dan 60 kalenderdagen te rekenen van de factuurdatum of de levering van de goederen/diensten.
  3. Het recent goedgekeurde betalingsbevel moet aangepast worden door het toepassingsgebied te verruimen tot consumenten en overheid, en door de verplichte tussenkomst van een advocaat af te schaffen.
  4. Er moet een charter met de economische beroepen komen, om enerzijds de modelprocedure voorgesteld door BIBF om de ondernemer op moeilijkheden te wijzen, te veralgemenen en anderzijds de economische beroepen meer te laten doorverwijzen naar erkende private instellingen die ondernemers in moeilijkheden begeleiden.
  5. De Kamers voor handelsonderzoek moeten op een uniforme manier gestructureerd worden (zowel wat betreft de omvang, als wat betreft de beleidsprioriteiten).
  6. Er moet een erkenning en financiering komen van welbepaalde private instellingen die bevoegd zijn om ondernemingen in moeilijkheden te begeleiden, zoals voorzien in het Federaal Regeerakkoord. Deze erkenning moet gepaard gaan met een Koninklijk Besluit dat de samenwerking tussen de Kamers voor Handelsonderzoek en de erkende private instellingen regelt.
  7. De Wet op de Continuïteit van Ondernemingen moet hervormd worden door te voorzien dat elke schuldeiser een minimaal bedrag van zijn schuldvordering moet recupereren ( bv. 50%). Daarnaast moet de bevoorrechte positie van overheidsschuldeisers afgeschaft worden.
  8. De faillissementsverzekering moet omgevormd worden tot een stopzettingsvergoeding, zoals voorzien in het Federaal Regeerakkoord.
  9. Private instellingen die erkend zijn om ondernemingen in moeilijkheden te begeleiden, moeten kunnen voorzien in aangepaste begeleidingstrajecten voor gefailleerden.
  10. De gefailleerde moet binnen het jaar na de opening van het faillissement een uitspraak hebben over de verschoonbaarheid.