Versoepeling sociaal statuut vrouwelijke zelfstandigen

00000000maggieDe ministerraad heeft op vrijdag 11 maart  op voorstel van minister van Sociale Zaken  Maggie De Block (foto) en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Het voorontwerp van wet machtigt de Koning een maatregel te nemen om de vrouwelijke zelfstandige die haar activiteit onderbreekt voor een bevalling vrij te stellen van bijdrage. Het voorontwerp past ook het koninklijk besluit nr. 72 aan om ervoor te zorgen dat de vrijstelling van de bijdrage waarvan zij geniet geen afbreuk doet aan het bewijs van de zelfstandige activiteit. Dit wordt normaal gezien geleverd door de betaling van de sociale bijdragen, voor de toekenning van de rechten op het vlak van pensioenen. Het versterkt ook de wettelijke basis van de bepalingen die de verzoening tussen het professionele leven en het privéleven van de zelfstandigen bevorderen.

Eén van de twee ontwerpen van koninklijk besluit beoogt onder meer de verlenging van de facultatieve periode van moederschapsrust van acht tot twaalf weken en de verlenging van de termijn waarin deze moederschapsrust moet worden opgenomen van 21 tot 36 weken. Voorts zou de vrouwelijke zelfstandige via dit ontwerp de mogelijkheid krijgen om gedurende de facultatieve periode van haar moederschapsrust haar normale beroepsactiviteit halftijds uit te oefenen. In dat geval wordt het forfaitaire bedrag van de wekelijkse uitkering met de helft verminderd (224,66 euro) en telt de facultatieve periode dan maximum 18 weken halftijdse moederschapsrust (of 20 weken in geval van de geboorte van een meerling). Deze mogelijkheid bestaat ook bij de verlenging van de moederschapsrust verbonden aan de ziekenhuisopname van het kind.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.